Dialogcentret og Hårslev Pastorat

Siden 2010 har jeg været kirkebogsførende sognepræst i tre landsogne – Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup – lige syd for Fuglebjerg. Og fra september 2017 tillige sognepræst i Herlufsholm Sogn.

Jeg er født i Århus, men opvokset i villakvarterer i Kolding. Min familie har været meget engageret i KFUM. Min far var særdeles aktiv i KFUM og var med til at gøre Houens Odde til et spejdercenter. Jeg selv var som helt ung KFUM-spejder i 7 år og var med på to korpslejre.

Min mor kom fra et indre missionsk miljø, mens min far kom fra et luthersk missionsk miljø, og selv om de ikke selv var missionske, betød kristendommen meget for dem. Jeg selv var som teenager ikke overbevist kristen – filosofi og naturvidenskab havde gjort mig skeptisk – men pga. familiens kombination af engagement og uafklarethed omkring troen, begyndte jeg at læse teologi i Århus efter en nysproglig eksamen og flyttede fra Kolding til Århus.

Jeg havde min tvivl om studiet, og var ved at hoppe af studiet nogle gange, men holdt alligevel fast. Og til sidst blev jeg mere afklaret i min tro og fandt det naturligt på et tidspunkt at blive præst. I 1998 tilbød en af mine undervisere, professor Johannes Aagaard, mig arbejde som studentermedhjælper på en kristen organisation, Dialogcentret, som Aagaard var formand for. Dialogcentret gav kristen information om sekter og nyreligiøsitet og hjalp folk der kom i religiøs klemme. Jeg engagerede mig især i arbejdet med okkultisme og satanisme.

I 2000 blev jeg færdig med teologistudiet på Pastoralseminariet, men vendte alligevel tilbage til Dialogcentret, nu som akademisk medarbejder. Aagaard gik på den tid af som professor i økumeni og missionsteologi, men underviste stadig i systematisk teologi på et weekendkursus kaldet Teologi For Lægfolk, og jeg blev her Aagaards vikar og siden afløser.

I 2008 blev jeg udnævnt som chef for Dialogcentret – eller ”generalsekretær” – men jeg troede ikke på stedets mulighed for at overleve og begyndte efter et år at søge embede som sognepræst. Da jeg fortalte det til Dialogcentrets bestyrelse, blev jeg fritstillet i januar 2009. Min hustru, Susie, er sjællænder og så gerne jeg søgte embede på Sjælland. Det gjorde jeg så, og starten med et par vikariater inden jeg i juli 2010 blev landpræst i Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup Sogne og flyttede med fruen ind i Hårslev Præstegård, som ligger idyllisk i den smukkeste natur. Pastoratet består af 3 kirker, 7 ret små landsbyer og størstedelen af en tidligere stationsby (Sandved, ca. 700 indbyggere).

Mit nye pastorat var idyllisk, men også beskedent i antallet af sognebørn, så stillingen blev vurderet til 75 % af en fuldtidsstilling. Så jeg skulle stå 25 % til rådighed for provsterne for afløsning i provstiets andre kirker, herunder også Herlufsholm Kirke, hvor jeg tidligere har haft konfirmandhold, vielser og bisættelser/begravelse efter behov. Da Herlufsholm Sogn ønskede sig en yderligere præstestilling til at supplere sognets 2 travle sognepræster.  I den forbindelse omdefinerede provsterne min stilling, så min stilling i Hårslev Pastorat blev omlagt til en 60 % stilling, mens de øvrige 40 % af min arbejdskraft skal gå til Herlufsholm Sogn. Det betyder ikke, at jeg kun skal arbejde 60 % i Hårslev Pastorat. Jeg står stadig fuldt til rådighed der og skal således betjene pastorats tre kirker om søndagen. Det betyder bare at embedet i Hårslev Pastorat vurderes til ikke at kræve mere arbejdskraft en 60 % af en fuldtidsstilling. Det betyder altså, at jeg ikke kan tage højmesser søndag formiddag i Herlufsholm Kirke, men jeg kan påtage mig kirkelige tjenester derudover. I praksis er det særligt konfirmander og begravelser/bisættelser som er min hovedopgave i Herlufsholm sogn.

Teologisk er jeg nærmest grundtvigianer og ligger ikke på nogen af fløjene. Jeg er optaget af at forkynde evangeliet og formidle og diskutere tro og kristendom. Jeg betragter det som et særligt privilegium, både nu at være såvel landpræst og bypræst og at være præst i Herlufsholm Sogn, der er begunstiget med dels en enestående smuk kirke fuld af ånd og historie, dels en levende og åben menighed.