Regler for kirkelig betjening i Herlufsholm Kirke

Ved dåb:

Dåb aftales med med kirkekontoret og den finder sted ved søndagsgudstjeneste eller i forlængelse heraf. Der er også mulighed for at få et barn døbt ved en lørdagsdåbsgudstjeneste, hvis enten barnet eller en af forældrene er bosiddende i Herlufsholm Sogn.

Navne og adresser på faddere (mellem 2-5 stk.) skal tilstræbes meddelt kirkekontoret eller sognepræsten minimum 3 uger inden dåben.

Bor du/I ikke i Herlufsholm Sogn, men ønsker en dåb i kirken, skal du/I have en særlig tilknytning til kirken. Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • Nogle af dåbsbarnets søskende er blevet døbt i kirken.
  • En af forældrene er selv døbt eller konfirmeret i kirken.
  • Skolemæssig tilknytning til Herlufsholm Kostskole.

Ved vielser:

Alle der bor i Herlufsholm Sogn har ret til at blive viet i Herlufsholm Kirke, hvis blot én er medlem af folkekirken.

Dato og tidspunkt for vielse i Herlufsholm Kirke skal aftales med kirkekontoret.

Prøvelsesattest fra kommunes ægteskabskontor (som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet) skal afleveres til kirkekontoret eller til sognepræsten. Samtidig skal opgives navn og adresse på to bryllupsvidner.

Èn måned før vielsesdatoen skal der ringes til den pågældende præst og aftale et møde.

Hvis I ikke bor i sognet, men ønsker at blive viet i Herlufsholm Kirke, skal der foreligge særlig tilknytning til kirken. Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • Èn af parterne er døbt eller konfirmeret i kirken og er medlem af folkekirken.
  • Skolemæssig tilknytning til Herlufsholm Kostskole.

Kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab:

Borgerlig ægteviet kan blive velsignet i kirken. I skal aftale dette med kirkekontoret på samme måde som ved vielse. Der gælder de samme regler for tilknytning som ved vielser i Herlufsholm Kirke.

Vielse i det fri:

Vielse i det fri er kun muligt, hvis parret er bosiddende i Herlufsholm Sogn. Vielsen vil altid skulle foregå i sognet. Den nærmere aftale angående tid, sted, praktiske forhold og muligheder for at det kan lade sig gøre aftales med den sognepræst, der indvilliger i at forestå vielsen den pågældende dag. Der stilles ikke kirkebetjening til rådighed ved vielse i det fri.

Ved bisættelse og begravelse:

Ved dødsfald kan pårørende henvende sig til en af sognepræsterne eller kirkekontoret ved Herlufsholm Kirke. Sognebørn har ret til bisættelse/begravelse fra Herlufsholm Kirke. Hvis afdøde ikke boede i sognet, men der foreligger et ønske om begravelse/bisættelse fra Herlufsholm Kirke, skal der foreligge særlig tilknytning til kirken eller kirkegården. Der gælder følgende tilknytningsregler:

  • Hvis afdøde har haft tilknytning til kirken, har familie liggende på kirkegården, men boede i et andet sogn - udensogns - og ikke er sognebåndsløser, vil det i sådanne tilfælde som udgangspunkt være en præst fra afdødes bopælssogn, der forestår handlingen og har brugsretten over kirkerummet i Herlufsholm Kirke. Dette meddeles til bedemanden når der rettes henvendelse om bisættelsen/begravelsen.